નયા માર્ગ :૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫

Oct16_NY

ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં આપ અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખોલી શકશો, વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.

Oct16_NY-page-001

Advertisements

નયા માર્ગ : ૧ October ,૨૦૧૫

Oct1_NY

Sep16_NY ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં આપ અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખોલી શકશો, વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.

Oct1_NY-page-001

Oct1_NY

નયા માર્ગ : ૧૬ સપ્ટેમ્બર ,૨૦૧૫

Sep16_NY ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં આપ અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખોલી શકશો, વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.