નયા માર્ગ: ૧ નવેમ્બર,૨૦૧૪

Nov1_NYNov1_NY

ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં નયા માર્ગનો અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

Advertisements

નયા માર્ગ: ૧૬ ઓક્ટોબર,૨૦૧૪

Oct16_NY

ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં નયા માર્ગનો અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

%d bloggers like this: