નયા માર્ગ : ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪

Sep16_NY

ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં નયા માર્ગનો અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

Advertisements

નયા માર્ગ : ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪

Sep1_NY-page-001

NY-2014-09-01 

 ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં નયા માર્ગનો અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.

 

 

 

 

 

 

 

NY-2014-09-01