Archive | ડિસેમ્બર 2012

You are browsing the site archives by date.

નયા માર્ગ ,૧૬ ડિસેમ્બર ,૨૦૧૨

Dec16_12_nayamrg ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો Advertisements

નયા માર્ગ ,૧ડિસેમ્બર ,૨૦૧૨

Dec1_12_nayamarg ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

નયા માર્ગ ,૧૬ નવેમ્બર,૨૦૧૨

Nov16_12_nayamrg (1) ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

નયા માર્ગ ,૧૬ ઓક્ટોબર ,૨૦૧૨, અંક

Octo16_12_nayamarg ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

નયા માર્ગ :૧ ઓક્ટોબર,૨૦૧૨

Octo1_12_nayamarg અંક ખોલવા ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરો , તમે pdf  જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો