નયા માર્ગ : તા.૧.૭. ૨૦૧૨, વર્ષ ૩૫, અંક ૧૩

July1_12_nayamrg

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૧3  ,  તા.૧ .૭.૨૦૧૨

૦૨.સાંપ્રત …ઇન્દુકુમાર જાની

૦૫.શાળા પ્રવેશ્યાસ્ય પ્રથમ દિવસે …ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

0૭ .માધુકરી .ડૉ.ભાલચંદ્ર મુન્ગેકર,યોગેન્દ્ર વ્યાસ,જગદીશ શાહ,અશોક પટેલ 

૧૨.સમાચાર પાછળના વીચાર..યશવન્ત મહેતા 

૧૪.CAG રીપોર્ટમાં થી ઉભરાતા ..ડૉ.તૃપ્તી શાહ 

૧૭.આર યુ ધી પ્રાઈમ મીનીસ્ટર

૧૮.નવું વાચન

૨૧.મને સુઝ્યો આધુનીક..અમૃતભાઈ મકવાણા

૨૨.ઘઉં નહીં,લોટ

૨૪.પત્રસાર 

૨૬.વડોદરાના અજોડ મહારાજા …મહેન્દ્ર દેસાઈ 

૩૧.બે સંવેદના સભર પત્રો

૩૪.ભણે નરસૈયો…કેશુભાઈ દેસાઈ 

૩૬.કાવ્યોમાં સાંપ્રત 

Advertisements

નયા માર્ગ તા.૧૬.૬.૨૦૧૨, વર્ષ ૩૫, અંક ૧૨ ,

16th June 2012

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૧૨  ,  તા.૧૬.૬.૨૦૧૨

૦૨.સાંપ્રત …ઇન્દુકુમાર જાની

૦૪.બૌધ્ધીકોનું દાયીત્વ…જયંતી પટેલ.

0૫.માધુકરી .હરીશ ખરે, રમણ પાઠક,સુર્યકાંત શાહ, મંજરી મેઘાણી 

૦૯ . શીવાજી અને વીવેકાનંદ …રફીક ઝકરીયા 

૧૨.એક કાર્ટુન વીશેની..યશવન્ત મહેતા 

૧૪.ગૌરવગાથાઓ આપણી…ગાર્ગી વૈદ્ય

૧૬.વડોદરાના અજોડ મહારાજા …મહેન્દ્ર દેસાઈ 

૨૧.નવું વાચન

૨૪.પત્રસાર 

૨૬.ગુજરાતી સર્જક…શરીફા વીજળીવાળા

૨૮.ખેડૂતો, હકીકતો પીછાણો  …અંબાલાલ ઉપાધ્યાય 

૩૦.ભારતીય પ્રજાતંત્રમાં …પુનમચંદ્ર પરમાર 

૩૨. મીસાઈલ મહીલા  …ડૉ.સુરેન્દ્ર આસ્થાવાદી

૨૫.જનસંવાદ યાત્રા ૨૦૧૨ 

૩૬.કાવ્યોમાં સાંપ્રત 

નયા માર્ગ:વર્ષ ૩૫, અંક૧૧, ૧જુન ૨૦૧૨

 

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૧૦  ,  તા.૧૬.૫.૨૦૧૨

૦૨.સાંપ્રત …ઇન્દુકુમાર જાની

૦૫.ભણે નરસૈંયો…કેશુભાઈ દેસાઈ 

૦૭ .માધુકરી … રમેશ શાહ, સ્વામી સચ્ચીદાનંદ,દીનેશ શુક્લ 

૧૫.શીવાજી અને વીવેકાનંદ …રફીક ઝકરીયા 

૧૮. પ્રખર આંબેડકરવાદી…ઇન્દુકુમાર જાની

૨૨.શ્રદ્ધાંજલી …

૨૫.નવું વાચન… ઇન્દુકુમાર જાની

૨૮.વીજ્ઞાનના સથવારે …જયંતી પટેલ 

૩૩.આપણો ‘જાહેર’ વહીવટ!… ડંકેશ ઓઝા 

૩૫..કાવ્યોમાં સાંપ્રત