નયા માર્ગ વર્ષ ૩૪, અંક ૨૩,તા.૧ ડીસેમ્બર ,૨૦૧૧

NY–DEC–01–11

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

Advertisements

નયા માર્ગ વર્ષ ૩૪, અંક ૩ ,તા.૧ ફેબ્રુઆરી,૨૦૧૧

NY-FEB-01–2011

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

નયા માર્ગ વર્ષ ૩૪, અંક ૫ ,તા.૧માર્ચ,૨૦૧૧

NY–MAR–01–2011

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો